+420 417 560 679 firma@fluokov.cz

ISO

Od roku 1997 naše firma prochází velkými změnami založenými zejména na schopnosti plnit stále vzrůstající požadavky kladené na kvalitu našich výrobků a služeb. Vše je způsobeno dynamickým rozvojem některých odvětví služeb. Ve snaze přizpůsobit se tomuto trendu naše společnost investovala nemalé částky na způsobilost a spolehlivost výrobního zařízení včetně zajištění všech legislativních podmínek tak, aby odpovídaly nejlepším dostupným praktikám, které co nejméně ohrožují životní prostředí. Tímto krokem jsme byli schopni ve stále větší míře plnit požadavky kladené na naše výrobky služby, požadavky na rychlost, operativnost a zejména spolehlivost.

V polovině roku 2004 jsme se rozhodli zavést systém jakosti podle mezinárodní normy EN ISO 9001:2000 abychom prokázali, že kvalita našich služeb a slova do budoucnosti naší společnosti jsou myšlena velice vážně. Systém jsme neustále zlepšovali a získali nyní certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2009.
Současně s tímto jsme začali budovat i systém ochrany životního prostředí dle normy ISO 14001:1996, ve kterém jsme pokračovali dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Společně s ochranou životního prostředí jsem zavedli základní postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a systém připravovali k certifikaci. V současné době máme již certifikovaný systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.

Vizí společnosti je oboustranný prospěch plynoucí především z úzké a dlouhodobé spolupráce s klíčovými zákazníky z různých průmyslových oblastí, jejichž potřebám budou neustále přizpůsobovány veškeré činnosti a služby společnosti. Jednou z předpokladů oboustranného prospěchu je též certifikace systému jakosti svařování.

Naše společnost získala v 1Q roku 2010 certifikaci systémů jakosti dle ČSN EN 3834-2 ve spojení s ČSN EN 1090-2 pro výrobu kontejnerů a kovových konstrukcí. Tím jsem naplnili další krok k zajištění kvality v procesu svařování a potvrdili, že naše slova o trvalém zlepšování myslíme vážně.

Vedení společnosti a všichni zaměstnanci řadí jakost námi poskytovaných výrobků a služeb, ochranu životního prostředí a taktéž bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci mezi nejvyšší priority své činnosti. Dodržování požadavků vyplývajících z norem ISO 9001, ČSN EN 3834-2, ISO 14001 a OHSAS 18001 patří mezi prvořadé povinnosti všech zaměstnanců společnosti.
Své základní priority jsme soustředili do politiky ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto politiky jsou k nahlédnutí zde na našich webových stránkách.

Vedení společnosti se taktéž zavazuje vytvořit, průběžně udržovat a zdokonalovat veškeré nutné a potřebné organizační, personální, pracovní a materiální podmínky pro uplatnění Politiky kvality, Environmentální politiky a politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti tak, aby funkčnost tohoto integrovaného systému byla zajištěna a dále se prohlubovala.
Vedení společnosti dále zajišťuje, aby bylo dosaženo nutných vnitřních změn návyků, zvyklostí i kultury společnosti směrem k naplňování základních zásad ochrany životního prostředí a současného zajištění kvality svých výrobků a služeb, a tím i spokojenosti zákazníků a všech zainteresovaných stran.

Vedení společnosti očekávalo a bude vždy očekávat od všech jejích zaměstnanců a spolupracujících partnerů ztotožnění se s principy uvedenými v Politice, naplnění filozofie v této politice obsažené v každodenní praxi, převzetí plné odpovědnosti za ochranu zdraví a dodržování bezpečnosti na svém pracovišti, kvalitu vlastní práce a ochranu životního prostředí.

Nedílnou součástí je taktéž požadavek aktivního předcházení vzniku chyb, předkládání vlastních návrhů, podnětů, zlepšení ke rozvoj funkčnosti celého integrovaného systému a aktivní přístup ke zvyšování vlastní kvalifikace.
Kvalita poskytovaných výrobků a služeb a minimalizace negativních dopadů našich činností na životní prostředí má prioritní a zásadní význam pro další posílení postavení naší společnosti na trhu a její další rozvoj a vývoj.

Michal Jech
výrobní ředitel společnosti

Adresa sídla

Fluokov s.r.o.
Důlní 106, Sobědruhy
415 10 Teplice

Zavolejte nám

+420 417 560 679

Napište nám

firma@fluokov.cz

Whistleblowingový kanál